Σχετικά με

Σχετικά με

Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται από συνεργάτες (partners) τουof Allo-Tolerance project.Αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Ο ιστότοπος αναπτύσσεται χάρη στη χρήση δωρεάν λογισμικού (Drupal, PHP, Mysql, Gimp, Inkscape, LibreOffice, Linux, κλπ). Διατηρείται και φιλοξενείται από το Greta du Velay.

Όσον αφορά το έργο και τους πόρους που παράγονται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες αυτού του έργου με αυτό το έντυπο contact form. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τους εταίρους μεμονωμένα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στις δικές τους ιστοσελίδες (αναγράφονται στις σελίδες των συνεργατών).

Όσον αφορά τις τεχνικές πτυχές, σε περίπτωση κατάχρησης ή οποιουδήποτε τεχνικού αιτήματος σχετικά με τον ίδιο τον ιστότοπο, χρησιμοποιήστε το έντυπο contact form ή τη σελίδα contact page here. Σαν τελευταία επιλογή μπορείτε να καλέσετε το +33.471.098.020