Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ομάδες διδασκαλίας με παράγοντες σύγκρουσης (κοινωνικά επίπεδα, πολιτισμοί, θρησκείες) και πιθανές εντάσεις θα σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού τέτοιων ομάδων με εντάσεις.

1. Τι είναι η ποικιλομορφία; Ποιος παράγοντας διαφοροποίησης είναι σημαντικός στο σημερινό πλαίσιο;

2. Τι είναι η ριζοσπαστικοποίηση;

3. Τι είδους δάσκαλος απαιτείται σήμερα;

4. Ποιες ανάγκες σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης έχετε εντοπίσει στο δικό σας σχολικό πλαίσιο; Ποιοι είναι οι δύο πιο σημαντικοί τύποι αναγκών, σε γενικές γραμμές;

5. Ποιος είναι ο κύριος συγκεκριμένος στόχος των στρατηγικών που αποσκοπούν στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης;

6. Σε ποια επίπεδα παρέμβασης ενεργούν αυτές οι στρατηγικές;

7. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι των στρατηγικών που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές.

8. Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο τρέχον πλαίσιο;

9. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα αμφιλεγόμενα ζητήματα στο σχολικό περιβάλλον σύμφωνα με τις στρατηγικές;

10. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να λάβει ένα σχολείο όταν καταπολεμά τη ριζοσπαστικοποίηση;

11. Πώς πρέπει ένα σχολείο να οργανώνει όλη τη δραστηριότητά του λαμβάνοντας υπόψη την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης; Γιατί είναι σημαντικές οι διεπιστημονικές ομάδες;

12. Πώς μπορούν τα σχολεία να βοηθήσουν τους μαθητές να αποτρέψουν την εμπλοκή τους στον εξτρεμισμό;

13. Πρέπει οι σπουδαστές να ασχολούνται με διλήμματα και διαμάχες σχετικά με την παγκοσμιοποίηση;

14. Τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

15. Πώς μπορούν οι μαθητές να αναπτύξουν την πολιτιστική τους συνείδηση;

16. Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές να ασχοληθούν με τις προκαταλήψεις και τις ψευδείς θεωρίες που βλέπουν στο Διαδίκτυο;

Θα βρείτε τις απαντήσεις ατις κατευθυντήριες γραμμές